Zverejnenie zámeru

prenajať nižšie identifikovaný majetok Obce Horná Lehota formou obchodnej verejnej súťaže.

Obec Horná Lehota v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer  prenajať nižšie identifikovaný nehnuteľný majetok formou obchodnej verejnej súťaže, a to:

  • Stavba – popis stavby: Obslužná chatka “ Kamila“, vedenej na LV č.: 3218,súp. č.: 667, druh stavby: budova pre šport a na rekreačné účely, ktorá sa nachádza v k.ú.: Horná Lehota, obec: Horná Lehota, okres: Brezno, a ktorá sa nachádza  na par. registra „C“ vedenej na LV: č. 3218 par. č.: 3743, o výmere 103 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie v k.ú.: Horná Lehota, obec: Horná Lehota, Okresný úrad Brezno, odbor katastra, (ďalej len „Obslužná chatka “ Kamila““)
  • Stavba – popis stavby: lyžiarsky vlek TLV 12 (ďalej len „Lyžiarsky vlek)

a zámer ich prenájmu formou obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a ods. 9, zákona č. 138/1991 Zb. s nasledovnými podmienkami súťaže:

  1. Účastník súťaže predloží svoj návrh obsahujúci navrhovanú výšku nájomného za vyššie uvedený majetok na 1 rok, táto je možná navrhnúť aj výškou investícií do prenajímaného majetku, pričom dĺžka nájmu je minimálne 10 rokov a rozvojový zámer v ktorom musí rešpektovať podmienky , že : -chata bude využívaná na ubytovacie účely pre verejnosť a pri prevádzke vleku časť z nej na pohostinské služby. -akákoľvek rekonštrukcia priestorov bude prejednaná s majiteľom a odsúhlasená formou dodatku k zmluve. -nájomca hradí všetky poplatky vyplývajúce s príslušných zákonov, revízie elektrických  zariadení, poistenia majetku proti živelným pohromám a vandalizmu. -vykonáva pravidelné revízie na zariadeniach lyžiarskeho vleku, preškoľovanie obsluhy a uhrádza náklady spojené s prevádzkou a údržbou zariadenia./Výmena lán a dielov opotrebovaných pri prevádzke

2. Obec Horná Lehota ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Obec Horná Lehota si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 3. Návrhy budú podávané v písomnej podobe osobne alebo poštou. 4.Lehota na podávanie návrhov minimálne do 15 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli  a na internetovej stránke obce.Uzávierka podávania návrhov je dňa 20.03.2020 o 12 00 hod. 5. Do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber víťaznej ponuky. 6.Lehota na oznámenie vybraného návrhu je do 7 dní od určenia úspešného žiadateľa. 7.Pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude kritériom navrhovaná výška nájomného, skúsenosti uchádzača v oblasti cestovného ruchu, prevádzkovania lyžiarskych vlekov a rozvojový zámer.

Zámer prenajať nehnuteľnosti je zverejnený: – na úradnej tabuli obce Horná Lehota dňa 25.2.2020 – na webovej stránke obce Horná Lehota dňa 25.2.2020 – z úradnej tabule obce Horná Lehota zvesené dňa ……………… – z webovej stránky obce Horná Lehota stiahnuté dňa ………….