Zasadnutie OZ 29.06.2017 o 19:00

POZVÁNKA
v zasadačke obecného úradu v Hornej Lehote sa dňa 29.06.2017/ štvrtok/ o 19.00 hod. uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Program:

1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesenia z poslednej schôdze.
4. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2016.
5. Dianie v obci, rôzne.
6. Diskusia.
7. Schválenie uznesenia.
8. Záver.

V Hornej Lehote, dňa 26.06.2017  Pozvanka_OZ_29062017