Aktuality

                                      P O Z V Á N K A    N A     Z H R O M A Ž D E N I E

           V zmysle Zmluvy Urbárskeho pozemkového spoločenstva Horná Lehota zvolávame na deň apríla 2017 o 14,00 hodine (sobota) do zasadacej miestnosti Obecného úradu v Hornej Lehote

Zhromaždenie podielnikov.

 Program rokovania:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie
 2. Správa o činnosti UPS H Lehota za rok 2016
 3. Správa o plnení lesného hospodárskeho plánu za rok 2016 a plán na rok 2017
 4. Správa o hospodárení za rok 2016, rozpočet na rok 2017 a návrh na vyplatenie podielov a rozdelenie zisku
 5. Správa dozornej rady a schválenie ročnej účtovnej uzávierky
 6. Zmeny v Zmluve UPS
 7. Oddelenie pozemkov podľa §8, odst.2 zákona 97/2013 Z.z.
 8. Diskusia
 9. Správa mandátnej komisie o účasti a uznášania schopnosti Zhromaždenia
 10. Rozdelenie zisku, odsúhlasenie výšky výplaty podielov, schválenie účtovnej uzávierky
 11. Návrh a odsúhlasenie uznesenia z VZ
 12. Záver

Vyplatenie dividend

Ing. Igor Zverko, CSc. predseda UPS