Výberové konanie hlavný účtovník

Obec Horná Lehota v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Hornej Lehota na pozíciu hlavný účtovník/účtovníčka.
Názov pracovného miesta:
• hlavný účtovník/účtovníčka
Výkon práce:
• Obecný úrad Horná Lehota
Charakteristika pracovného miesta:
• samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obecného úradu • spracovanie uzávierky, finančných výkazov a daňových priznaní • zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov
• spolupráca s externou audítorskou spoločnosťou
• pravidelný reporting v oblasti účtovníctva
• komplexné vedenie miezd a personalistiky
Rozsah pracovného úväzku:
• plný úväzok
Kvalifikačné predpoklady:
• Úplné stredné odborné vzdelanie — ekonomického smeru, účtovníctvo alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
Kritériá a požiadavky:
• ovládanie podvojného účtovníctva — so zameraním na verejnú správu, • účtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizácií
• znalosť účtovných a daňových zákonov
• zákon o majetku obcí a obecnom zriadení
• zákon o finančnej kontrole
• zákon o účtovníctve
• zákon o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe a územnej samospráve • ovládanie PC — programy: Word, Excel, Internet
Prax:
• v oblasti účtovníctva — minimálne 5 rokov, v oblasti rozpočtovníctva a plánovania minimálne 3 roky. Výhodou je znalost’ ekonomiky a účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií, ovládanie programov REMEK ,MADE URBIS – D-com
Osobnostne predpoklady:
• bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť’ a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením
Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. štrukturovaný zivotopis
3. motivačný list
4. úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
5. kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
6. Vpis z registra trestov — originál nie starší ako 3 mesiace
7. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou alebo osobne na Obecný úrad, 976 81 Horna Lehota , najneskôr do:20.7.2017
Označenie: „Výberové konanie” — neotvárať!
Uchádzač o pracovnú pozíciu — hlavný účtovník/účtovníčka po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej, bude pozvaný na pohovor.