Testovanie COVID 19 hala za ZŠ

Vážení občania testovanie od 31.10.2020 do 1.11.2020 sobota- nedeľa každý deň od 8:00 -20:00 obedná prestávka 12:00-13:00 prebehne podľa abecedného harmonogramu :

SOBOTA : priezviská A K

NEDEĽA : priezviská L Ž

Občania ktorí sa nemôžu zo závažných dôvodov otestovať v deň podľa harmonogramu môžu prísť v deň ktorý im vyhovuje.

OBEC HORNÁ LEHOTA OZNÁMENIE

PREROKOVANIA KONCEPTU ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE Obec Horná Lehota, ako príslušný orgán územného plánovania
podľa ustanovenia 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením 21 citovaného zákona oznamuje prerokúvanie
konceptu územnoplánovacej dokumentácie.
Územný plán obce Horná Lehota.
(ďalej „Koncept“)
Koncept je vystavený na Obecnom úrade v Hornej Lehote na verejné nahliadnutie po dobu 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená
od 20.05.2020 do 22.06.2020.
Do Konceptu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke
www.horna-lehota.sk alebo www.erstar.sk.
Verejné prerokovanie Konceptu sa uskutoční dňa 9. júna 2020 0 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Horná Lehota.
Verejnosť je oprávnená podať pripomienky ku Konceptu písomne na
Obecný úrad Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81 Podbrezová do 30
dní odo dňa omámenia, to znamená do 22. júna 2020.                 
Ing. ach. Pavel Bugár                    Vladimír Bušniak
splnomocnenec        starosta obce Horná Lehota
odborne spôsobilý pre obstarávanie
územnoplánovacích podkladov
a územnoplánovacej dokumentácie

Zverejnené dňa 20.05.2020
Zvesené dňa         . ………..,……..2020


Rozpis vlečky na záhradný odpad

Rozmiestnenie kontajnerov na záhradný odpad

               od 17.9.2020 do 28.10.2020

18.9.-25.9.   stanoviská č.1,9,3,6                   

26.9.-3.10.      stanoviská č.2,10,8,5               

4.10.-11.10     stanoviská č.4,1,7,11                 

12.10-19.10  stanoviská č.9,5,2,3                      

20.10-28.10     stanoviská č.1,6,8,2                   

V prípade nepriaznivého počasia, porúch na mechanizmoch či potreby použitia mechanizmov na podnikateľskú činnosť, ktorú prevádzkuje obec, môžu byť termíny, či miesta zmenené.

Ďakujeme za pochopenie.