Starosta obce

STAROSTA OBCE: Vladimír Bušniak

ZÁSTUPCA STAROSTU: Pavol Faško faskopavol@gmail.com

Starosta je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.

Úlohy  starostu obce  vyplývajú z ustanovení § 13 zákona o obecnom zriadení:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného  zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva správu obce,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  • je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch obce,
  • je štatutárnym orgánom v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov obce,
  • je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch.