PREDAJ PODIELOV UPS

Vážení podielníci UPS,

predaj podielov UPS sa riadi zákonom č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, kde sa v §9. ods.7 uvádza:

„Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, musí ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru“.

K uvedenej vete dáva výklad stanovisko Odbor legislatívy ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v liste z 13.augusta 2015:

„Je potrebné, aby sa ponuka na prevod dostala ku každému spoluvlastníkovi spoločnej nehnuteľnosti. Výbor preto podľa §14. odst.1 uvádza informáciu o ponuke podielu na prevod v pozvánke na valné zhromaždenie.“

Výbor a dozorná rada UPS preto upozorňujú členov UPS, že pri nedodržaní uvedeného postupu môže byť prevod napadnutý na súde a súdom zrušený ako neplatný.

V Hornej Lehote 9.11.2015