Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Dňa 12.02.2020 /streda/ o 18 00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Hlavné body programu:

4.Prijatie uznesenia, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

5. Schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve obce parc.č. KN-C 1792/1 o výmere 1479m2 na LV č.612 pre Rescue BH s.r.o za účelom vybudovania chirulgickej ambulancie.

6. Schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve obce parc.č.KN-C 2896 na LV 3218 pre hotel Polianka za účelom vytvorenia odstavnej plochy pre dočasné parkovanie vozidiel.

7. Žiadosť majiteľov rekreačných chát o preplatenie nákladov na zameranie cesty v lokalite Krpačovo.

8. Žiadosť p. Ing.Ivan Demian o zámenu pozemkov.

9. Schválenie odkúpenia pozemku par.č. 571/1 na LV č.2080 od Ministerstva hospodárstva SR za účelom vybudovania oddychového a informačného miesta pre cyklistov.