Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva.

POZVÁNKA

starosta obce Horná Lehota Vladimír Bušniak zvoláva
zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hornej Lehote
na deň: 19.10.2021 (utortok) o 18.30 hod
v zasadačke obecného úradu

 

Program:

  1. Otvorenie       
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesenia z poslednej schôdze          
  4. Schválenie zmeny systému nakladania s komunálnym odpadom v intraviláne obce, od roku 2022

     5.Schválenie štatútu obce Horná Lehota.

     6.Ponuka na odkúpenie podielov v UHL,s.r.o. 

     7.Žiadosť na prenájom pozemkov od spoločnosti Males,s.r.o. pre tretiu              osobu

     8.Žiadosť Miroslava Balcara o odpredaj pozemku

     9.Obmedzenie rozsahu činnosti stavebného úradu Beňuš pre obec                      Horná   Lehota

     10. Dianie v obci, rôzne

     11.Interpelácie

  1.  Záver

 

 

                                                                                                    Vladimír Bušniak

                                                                                                                  starosta obce

V Hornej Lehote, dňa 15.10.2021