Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva.

POZVÁNKA

starosta obce Horná Lehota Vladimír Bušniak zvoláva
zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hornej Lehote
na deň: 12.8.2021 (štvrtok) o 18.30 hod
v priestoroch obecného úradu

 

Program:

 1. Otvorenie       
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia z poslednej schôdze          
 4. Schválenie VZN č.4/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Horná Lehota

 5.Schválenie prenájmu a jeho podmienok pozemkov parc. č. KN-C 2896/3 a KN-C 2894/4 pre žiadateľa Hotel Polianka s.r.o

 6.Schválenie odpredaja prebytočného majetku obce-fekálny príves za traktor formou verejnej súťaže

  7.Žiadosť – Ing. Miroslav Fašang o  vybudovanie kanalizačnej prípojky v časti obce Bruchačka

  8.Žiadosť – Slovak Telekom a.s. o prenájom priestorov v budove OcÚ, určenie výšky nájmu

 1. Žiadosť – Radoslav Fonfer o aktualizáciu čísla parciel v nájomnej zmluve
 2. Žiadosť – Lenka Maliková o odpredaj časti pozemku vo vlastníctve obce

 11.Vyjadrenia obce k plánovaným investíciám v lokalitách Tále a Krpačovo pre individuálnych stavebníkov

 1. Informácie o postupe pri výstavbe zberného dvora, schválenie nákupu kontajnerového nákladného vozidla
 2. Schválenie rekonštrukcie miestnej komunikácie v častiach obce Vršok, Bánske podľa predloženého rozpočtu
 3. Plnenie rozpočtu 1-6 2021.
 4. Zmeny rozpočtu k 11.8.2021
 5. Dianie v obci, rôzne
 6. Interpelácie
 7. Záver

 

 

                                                                                                    Vladimír Bušniak

                                                                                                                  starosta obce

V Hornej Lehote, dňa 9.8.2021