Zverejnenie zámeru

prenajať nižšie identifikovaný majetok Obce Horná Lehota formou obchodnej verejnej súťaže.

Obec Horná Lehota v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer  prenajať nižšie identifikovaný nehnuteľný majetok formou obchodnej verejnej súťaže, a to:

 • Stavba – popis stavby: Obslužná chatka “ Kamila“, vedenej na LV č.: 3218,súp. č.: 667, druh stavby: budova pre šport a na rekreačné účely, ktorá sa nachádza v k.ú.: Horná Lehota, obec: Horná Lehota, okres: Brezno, a ktorá sa nachádza  na par. registra „C“ vedenej na LV: č. 3218 par. č.: 3743, o výmere 103 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie v k.ú.: Horná Lehota, obec: Horná Lehota, Okresný úrad Brezno, odbor katastra, (ďalej len „Obslužná chatka “ Kamila““)
 • Stavba – popis stavby: lyžiarsky vlek TLV 12 (ďalej len „Lyžiarsky vlek)

a zámer ich prenájmu formou obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a ods. 9, zákona č. 138/1991 Zb. s nasledovnými podmienkami súťaže:

 1. Účastník súťaže predloží svoj návrh obsahujúci navrhovanú výšku nájomného za vyššie uvedený majetok na 1 rok, táto je možná navrhnúť aj výškou investícií do prenajímaného majetku, pričom dĺžka nájmu je minimálne 10 rokov a rozvojový zámer v ktorom musí rešpektovať podmienky , že : -chata bude využívaná na ubytovacie účely pre verejnosť a pri prevádzke vleku časť z nej na pohostinské služby. -akákoľvek rekonštrukcia priestorov bude prejednaná s majiteľom a odsúhlasená formou dodatku k zmluve. -nájomca hradí všetky poplatky vyplývajúce s príslušných zákonov, revízie elektrických  zariadení, poistenia majetku proti živelným pohromám a vandalizmu. -vykonáva pravidelné revízie na zariadeniach lyžiarskeho vleku, preškoľovanie obsluhy a uhrádza náklady spojené s prevádzkou a údržbou zariadenia./Výmena lán a dielov opotrebovaných pri prevádzke

2. Obec Horná Lehota ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Obec Horná Lehota si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 3. Návrhy budú podávané v písomnej podobe osobne alebo poštou. 4.Lehota na podávanie návrhov minimálne do 15 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli  a na internetovej stránke obce.Uzávierka podávania návrhov je dňa 20.03.2020 o 12 00 hod. 5. Do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber víťaznej ponuky. 6.Lehota na oznámenie vybraného návrhu je do 7 dní od určenia úspešného žiadateľa. 7.Pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude kritériom navrhovaná výška nájomného, skúsenosti uchádzača v oblasti cestovného ruchu, prevádzkovania lyžiarskych vlekov a rozvojový zámer.

Zámer prenajať nehnuteľnosti je zverejnený: – na úradnej tabuli obce Horná Lehota dňa 25.2.2020 – na webovej stránke obce Horná Lehota dňa 25.2.2020 – z úradnej tabule obce Horná Lehota zvesené dňa ……………… – z webovej stránky obce Horná Lehota stiahnuté dňa ………….

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Dňa 12.02.2020 /streda/ o 18 00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Hlavné body programu:

4.Prijatie uznesenia, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

5. Schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve obce parc.č. KN-C 1792/1 o výmere 1479m2 na LV č.612 pre Rescue BH s.r.o za účelom vybudovania chirulgickej ambulancie.

6. Schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve obce parc.č.KN-C 2896 na LV 3218 pre hotel Polianka za účelom vytvorenia odstavnej plochy pre dočasné parkovanie vozidiel.

7. Žiadosť majiteľov rekreačných chát o preplatenie nákladov na zameranie cesty v lokalite Krpačovo.

8. Žiadosť p. Ing.Ivan Demian o zámenu pozemkov.

9. Schválenie odkúpenia pozemku par.č. 571/1 na LV č.2080 od Ministerstva hospodárstva SR za účelom vybudovania oddychového a informačného miesta pre cyklistov.

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doplnenie fit a herných prvkov na detské ihrisko v obci Horná Lehota

                           ……………………………………………………………………………………………………………

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

     Názov: OBEC HORNÁ LEHOTA 

     Sídlo: 976 81 Horná Lehota 99  

     IČO: 00313441               

     Telefón: 048/48 617 93 60, +421 903 488 610     

e-mail: hornalehota@brnet.sk

    Kontaktná osoba: Vladimír Bušniak, starosta obce 

2.Typ zmluvy:  Zmluva o dielo uzatvorená  podľa § 536 až 565  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Horná Lehota v zmysle prílohy č. 1 tejto Výzvy – Opis predmetu zákazky.  

4.Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Verejný obstarávateľ doplnenie fit a herných prvkov do priestoru detského ihriska v obci Horná Lehota v zmysle prílohy č. 1 tejto Výzvy

     Obhliadka predmetu zákazky 

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby sa zúčastnili obhliadky miesta dodania predmetu zákazy a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Termín obhliadky je potrebné  dohodnúť s kontaktnou osobou (starosta obce) minimálne 1 deň vopred.      

5.Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

37535200-9 Zariadenie ihrísk

45236210-5  Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská

6.Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:Cenovú  ponuku  nemožno rozdeliť. 7.Variantné riešenie: Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 8.Predpokladaná hodnota zákazky:     12 485,25 EUR bez DPH

9.Lehota na dokončenie predmetu zákazky: Do 30 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy o dielo.

10.Jazyk: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v slovenskom jazyku.

11.Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:

      Ponuky je potrebné predložiť najneskôr dňa 17.05.2019 do 12:00 hod.  osobne, alebo poštou  na adresu sídla uvedenú  v bode 1 tejto výzvy.

      Označenie : „Súťaž – neotvárať“ 

      Heslo : „Detské ihrisko“

12. Cena :   Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu, či je    uchádzač  platiteľom DPH.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách.

V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie predmetu zákazky. 

Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.  

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

        −    navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

        −    výška DPH,

        −    navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

13. Návrh zmluvy: Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom. Návrh Zmluvy o predloží po vyzvaní úspešný uchádzač. Verejný obstarávateľ neuzavrie a nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z., alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. ktorí majú povinnosť  zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z..

14. Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať zo zdrojov MAS Chopok-Juh a verejného obstarávateľa. Poskytovateľovi sa neposkytne preddavok. 

15. Požadované doklady: Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť nasledovné doklady, ktorými splní podmienky účasti :

15.1 Podľa § 32 ods. 1 písm. e)  – je oprávnený realizovať uvedený predmet zákazky – dokladom o oprávnení podnikať – kópia.

15.2

Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

16. Kritériá na hodnotenie ponúk

 Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH.

1.Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v EUR vrátane DPH. 

2.Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky. 

3.Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zákazky podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených v EUR vrátane DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

17. Obsah ponuky :

a) Identifikačné údaje uchádzača

b)ocenený výkaz výmer –  súčasť prílohy č. 1 tejto Výzvy

c) doklad v zmysle bodu 15. tejto Výzvy

d) Vyplnený návrh na plnenie kritérií(Príloha č. 2 tejto Výzvy), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov

Ak uchádzač nepredloží všetky doklady a dokumenty podľa bodu 17. tejto výzvy, bude jeho ponuka z procesu verejného obstarávania vylúčená a nebude zaradená do hodnotenia.

18. Ostatné informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. Zároveň si vyhradzuje právo zrušiť uvedený postup verejného obstarávania v prípade, že všetky ponuky uchádzačov prekročia finančný limit uvedený v bode 8. tejto výzvy.

 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu ponuku z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.

V prípade, že vo Výzve a jej prílohách sa nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho výrobcu (sú uvedené obchodné názvy alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, sú uvedené ako príklady a môžu byť v zmysle zákona o VO nahradené ekvivalentnými výrobkami alebo materiálmi s rovnakými technickými parametrami, pri zachovaní, alebo zvýšení technickej kvality.

 Horná Lehota, dňa 06.05.2019

                                                                                                    Vladimír Bušniak                                                                                                            starosta obce

Príloha č. 2 / nižšie uvedené vyhlásenie na plnenie kritérií /    :                 

   Predmet zákazky:  Doplnenie fit a herných prvkov na detské ihrisko v obci Horná Lehota

V  Y H L Á S E N I E

na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

Obchodné meno uchádzača:

Adresa a sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO :                                        DIČ :                IČ DPH : telefón :                                  e-mail :

Celková cena za celý predmet zákazky s DPH : ………………….. EUR

Čestne vyhlasujeme, že 

        −    všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;

        −   súhlasíme s podmienkami určenými verejným obstarávateľom;

        −   nebudeme obmedzovať verejného obstarávateľa svojimi podmienkami, uvedenými v ponuke;

− predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky  členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na danú zákazku;

−    súhlasíme  s tým, že verejný obstarávateľ si môže overovať platnosť predložených dokladov a údaje v nich;

Prílohou Vyhlásenia musí byť ocenený Výkaz výmer v zmysle prílohy č. 1 tejto Výzvy.

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

Pečiatka:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy

          Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99, PSČ 976 81 zastúpená Vladimírom Bušniakom, starostom obce podľa ustanovenia  § 4 zákona  zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce  vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie


                                         riaditeľa Základnej školy v Hornej Lehote


Kvalifikačné predpoklady:
– kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy, na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 34 ods.2 citovaného zákona a v zmysle Vyhlášky 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
– vykonanie 1. atestácie, alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
– pedagogická prax minimálne 5 rokov v zmysle § 3 ods.5 písm. b) zákona 596/2003   Z. z.

Na výkon  pozície riaditeľa sú stanovené predpoklady v § 6 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Iné kritériá a požiadavky:
– bezúhonnosť
– zdravotná spôsobilosť v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) a 10 odsek 2 zákona 317/2009 Z. z.
– znalosť školskej legislatívy
– organizačné schopnosti
– schopnosť samostatnej práce s PC
– komunikatívnosť, osobné a morálne predpoklady
– ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods.1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z. spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška do výberového konania s uvedením telefónneho kontaktu, mobilu, e-mailového kontaktu.
 • – overené doklady o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní.
 • overený doklad o absolvovaní 1 atestácie.
  – doklad o dĺžke pedagogickej praxe.
  – profesijný životopis.
  – výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace).
  – písomný návrh Koncepcie rozvoja ZŠ.
  – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 6 zák. č. 317/2009.
 • -písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s § 14  zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.


Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.


Písomné prihlášky v zalepenej obálke s požadovanými dokladmi treba zaslať, alebo osobne doručiť do 24.05.2019 do 12 00  hod. na adresu:  Obecný úrad Horná Lehota, Horná Lehota 99, PSČ 976 81 s vyznačením na obálke „Výberové konanie –  riaditeľ ZŠ Horná Lehota – neotvárať “.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.
Termín a miesto výberového konania, oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do  výberového konania, najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.


V Hornej Lehote, dňa 24.04.2019
 Vladimír Bušniak, starosta obce


 

VOĽBY PREZIDENTA -OZNAM

Výsledky 2.kola prezidentských volieb – hlasovanie v Hornej Lehote 30.3.2019

Zuzana Čaputová ,Mgr. – 116 hlasov

Maroš Šefčovič, JUDr.,PhD. – 98 hlasov


Výsledky 1.kola prezidentských volieb –

Hlasovanie v Hornej Lehote 16.3.2019

Zuzana Čaputová ,Mgr. – 76 hlasov

Maroš Šefčovič, JUDr.,PhD. – 65 hlasov

Marian Kotleba,Ing.Mgr. – 42 hlasov

Štefan Harabin,JUDr. – 36 hlasov

František Mikloško, RNDr. – 16 hlasov

Milan Krajniak , Bc. – 6 hlasov

Béla Bugár, Ing. – 4 hlasy

Bohumila Tauchmannová , Ing. – 4 hlasy

Eduard Chmelár , doc., Mgr., PhD. – 4 hlasy

Róbert Švec , Mgr. – 2 hlasy

Martin Daňo – 1 hlas

József Menyhárt , PaedDr., PhD. – 1 hlas

kandidáti na prezidenta SR 2019

Oznamujeme voličom, že žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je možné zasielať na mailovú adresu :

 hornalehota@brnet.sk

———————————————————–

Obec Horná Lehota oznamuje menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie  k voľbám prezidenta Slovenskej republiky

Starosta obce podľa § 169, ods. 6 Zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menoval za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie Valériu Grossovú.

Pondelok 7:30 – 12:00  12:30 – 15:30
Utorok Nestránkový deň
Streda 7:30 – 12:00  12:30 – 15:30
Štvrtok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 12:00  1230 – 15:30

Obec Horná Lehota v súlade so schváleným Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta republiky 2019, zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

hornalehota@brnet.sk

MIESTO DORUČENIA:  OcÚ Horná Lehota, Horná Lehota 99