OZNAM

Obec Horná Lehota z dôvodu preventívnych opatrení oznamuje občanom, že s účinnosťou od 13.03.2020 až do odvolania: – verejnosti odporúčame využívať e-mailovú a telefonickú komunikáciu a bezhotovostný platobný styk – na obecnom úrade sa obmedzujú úradné hodiny s platnosťou od 13.03.2020 do odvolania

STRÁNKOVÉ DNI

PONDELOK: 9:00 – 11:00

UTOROK, ŠTVRTOK: zatvorené

STREDA: 9:00 – 11:00 od 14:00 – 15:00

PIATOK: 9:00 – 11:00

COVID-19

Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v
súvislosti s ochorením COVID-19.
Od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy,
základné a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i
priestory. Zároveň sa zavádza povinná 14-dňová karanténa pre
všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Na územie SR
sa dostanú len obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý
alebo prechodný pobyt,prípadne platný cestovný pas.
Za nerešpektovanie nariadenia môže byť občanovi uložená
pokuta do výšky 1659 eur.
Ministerstvo vnútra SR v prípade potreby zabezpečí
na karanténu priestory.
Všetky tri medzinárodné letiská na Slovensku budú uzavreté.
Bude zastavená aj medzinárodná autobusová a vlaková
preprava,okrem zásobovania.
Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime.
Medzitranzitná kamiónová doprava bude povolená.
V piatok 13.03.2020 od 7. hodiny budú spustené hraničné kontroly.
Ústredný krízový štáb rozhodol o zatvorení zábavných podnikov,
aquacentier, lyžiarskych stredísk, diskoték, detských kútikov,
plavární, fitnescentier a podobne.
Nasledujúci víkend budú zatvorené aj nákupné centrá,
s výnimkou lekární, potravín a predajní drogérie.
Naďalej platí zákaz organizovať a usporadúvať hromadné
podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Hotely a reštaurácie budú otvorené.
Úradné hodiny budú obmedzené na klientskych centrách,
úradoch práce a podobne.
Premiér Peter Pellegrini poverený riadením
Ministerstva zdravotníctva SR zároveň potvrdil, že
maturitné skúšky, ktoré sa mali konať od
17.-20.03.2020, sa budú musieť na

minimálne dva týždne odložiť.
Karanténa pre Bratislavu, kde je aktuálne najviac potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, sa zatiaľ neplánuje.
Nateraz neplatí žiaden zákaz cestovať Z alebo DO hlavného mesta.
Závery z dnešného zasadnutia Ústredného krízového štábu SR

v skratke:
zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk povinná 14-dňová
karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa
vrátia zo zahraničia zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení
zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi
s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne
monitorovaná obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i
autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a
zásobovania zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov
(lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov) zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení obmedzená prevádzka obchodných centier – cez víkend bude možné nakúpiť len
potraviny, lieky a drogériu obmedzenie úradných hodín klientskych
centier naďalej platí zákaz návštevy nemocníc a zákaz organizovania
hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy,
hotely a reštaurácie budú otvorené
Opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v SR.  Ministerstvo vnútra termíny jednotlivých opatrení ešte došpecifikuje.

Bližšie informácie možno nájsť na webe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

http://www.minv.sk/

Ďalšie dôležité informácie:

Rozhodnutie – zákaz hromadného podujatia – verejná vyhláška (pdf)
Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
 (pdf)

Opatrenia a odporúčania obce Horná Lehota

za účelom minimalizácie šírenia nového koronavírusu

Seniori: – požiadavka na zavretie klubu jednoty dôchodcov (zatiaľ na 2 týždne)  – /nestretávať sa/

Kultúrne, spoločenské a športové podujatia: – všetky podujatia, ktorých organizátorom je obec Horná Lehota, budú zrušené, prípadne presunuté na neskorší termín,

– všetkých ostatných organizátorov  obec vyzve, aby dôsledne zvážili uskutočnenie svojich podujatí .

 Verejnosť:odporúčanie vyhýbať sa podujatiam hromadného charakteru (kultúrne, športové, spoločenské, ale napríklad aj cirkevné), zbytočne necestovať mimo trvalého pobytu

odporúčanie uprednostniť elektronickú komunikáciu s obecným  úradom, jeho priestory navštevovať iba v nevyhnutných prípadoch,

 – odporúčanie uprednostniť platby prostredníctvom internet bankingu pred platbami v hotovosti v pokladni obecného úradu, – dodržiavať odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250

Obecný úrad – zamestnanci obecného úradu budú dôrazne požiadaní, aby ostali doma v prípade ochorenia a aby to zvážili aj v prípade, že v posledných 15 dňoch navštívili ktorúkoľvek rizikovú oblasť – zamestnanci obecného úradu sa až do odvolania nebudú zúčastňovať školení na pôde obecného úradu či mimo neho

 Iné obecné priestory: – uzatvára miestnu knižnicu (od 10.3.2020 až do odvolania), taktiež Keltskú izbu a Izbu Sama Chalupku

-uzatvára turistickú ubytovňu v budove základnej školy (od 10.03.2020 až do odvolania )

– rušia sa všetky prenájmy priestorov zasadacej miestnosti obecného úradu, takisto sa ruší ambulantný predaj v obci- do odvolania

– uzavára kultúrnospoločenskú halu  (od 10.3.2020 až do odvolania).

-uzatvára miestnu posilňovňu v budove základnej školy (od  10.3.2020 až do odvolania)

Základná a materská škola: od 16.3.2020 zatvorené na 14 dní

– dôsledne dodržiavať usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-sosirenim-koronavirusu/

Zverejnenie zámeru

prenajať nižšie identifikovaný majetok Obce Horná Lehota formou obchodnej verejnej súťaže.

Obec Horná Lehota v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer  prenajať nižšie identifikovaný nehnuteľný majetok formou obchodnej verejnej súťaže, a to:

  • Stavba – popis stavby: Obslužná chatka “ Kamila“, vedenej na LV č.: 3218,súp. č.: 667, druh stavby: budova pre šport a na rekreačné účely, ktorá sa nachádza v k.ú.: Horná Lehota, obec: Horná Lehota, okres: Brezno, a ktorá sa nachádza  na par. registra „C“ vedenej na LV: č. 3218 par. č.: 3743, o výmere 103 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie v k.ú.: Horná Lehota, obec: Horná Lehota, Okresný úrad Brezno, odbor katastra, (ďalej len „Obslužná chatka “ Kamila““)
  • Stavba – popis stavby: lyžiarsky vlek TLV 12 (ďalej len „Lyžiarsky vlek)

a zámer ich prenájmu formou obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a ods. 9, zákona č. 138/1991 Zb. s nasledovnými podmienkami súťaže:

  1. Účastník súťaže predloží svoj návrh obsahujúci navrhovanú výšku nájomného za vyššie uvedený majetok na 1 rok, táto je možná navrhnúť aj výškou investícií do prenajímaného majetku, pričom dĺžka nájmu je minimálne 10 rokov a rozvojový zámer v ktorom musí rešpektovať podmienky , že : -chata bude využívaná na ubytovacie účely pre verejnosť a pri prevádzke vleku časť z nej na pohostinské služby. -akákoľvek rekonštrukcia priestorov bude prejednaná s majiteľom a odsúhlasená formou dodatku k zmluve. -nájomca hradí všetky poplatky vyplývajúce s príslušných zákonov, revízie elektrických  zariadení, poistenia majetku proti živelným pohromám a vandalizmu. -vykonáva pravidelné revízie na zariadeniach lyžiarskeho vleku, preškoľovanie obsluhy a uhrádza náklady spojené s prevádzkou a údržbou zariadenia./Výmena lán a dielov opotrebovaných pri prevádzke

2. Obec Horná Lehota ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Obec Horná Lehota si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 3. Návrhy budú podávané v písomnej podobe osobne alebo poštou. 4.Lehota na podávanie návrhov minimálne do 15 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli  a na internetovej stránke obce.Uzávierka podávania návrhov je dňa 20.03.2020 o 12 00 hod. 5. Do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber víťaznej ponuky. 6.Lehota na oznámenie vybraného návrhu je do 7 dní od určenia úspešného žiadateľa. 7.Pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude kritériom navrhovaná výška nájomného, skúsenosti uchádzača v oblasti cestovného ruchu, prevádzkovania lyžiarskych vlekov a rozvojový zámer.

Zámer prenajať nehnuteľnosti je zverejnený: – na úradnej tabuli obce Horná Lehota dňa 25.2.2020 – na webovej stránke obce Horná Lehota dňa 25.2.2020 – z úradnej tabule obce Horná Lehota zvesené dňa ……………… – z webovej stránky obce Horná Lehota stiahnuté dňa ………….