Miestne referendum -výsledky

VÝSLEDKY MIESTNEHO REFERENDA

počet oprávnených občanov na hlasovanie : 480

počet oprávnených občanov ktorí hlasovali: 161

Otázka:

Súhlasíte s odpredajom podielov obce, ktoré vlastní

v Urbárskom pozemkovom spoločenstve?

počet hlasov ÁNO : 14

počet hlasov NIE : 147

percento účasti : 33,54

Osobné údaje- zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ Obec/škola.Horná Lehota (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.kontakt na zodpovednú osobu:

email: zodpovednaosoba1@gmail.com

Pozvánka na zhromaždenie UPS

 V zmysle Zmluvy Urbárskeho pozemkového   spoločenstva                                        Horná Lehota zvolávame

na deň 28. apríla 2018 o 14,00 hodine (sobota)

do zasadacej miestnosti Obecného úradu v Hornej Lehote

               ZHROMAŽDENIE  PODIELNIKOV

Program rokovania:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie
  2. Správa o činnosti UPS H Lehota za rok 2017
  3. Správa o plnení lesného hospodárskeho plánu za rok 2017 a plán na rok 2018
  4. Správa o hospodárení za rok 2017, rozpočet na rok 2018 a návrh na vyplatenie podielov a rozdelenie zisku
  5. Správa dozornej rady a schválenie ročnej účtovnej uzávierky
  6. Diskusia
  7. Správa mandátnej komisie o účasti a uznášania schopnosti Zhromaždenia
  8. Rozdelenie zisku, odsúhlasenie výšky výplaty podielov, schválenie účtovnej uzávierky
  9. Návrh a odsúhlasenie uznesenia z VZ
  10. Záver

Vyplatenie dividend

Ing. Igor Zverko, CSc. predseda UPS v.r.

Urbárske pozemkové spoločenstvo Horná Lehota