Oznam pre vlastníkov psov.

Každý majiteľ psa v katastri obce Horná Lehota je podľa Zákona o veterinárnej starostlivosti č.39/2007 Z.z. , §19  odstavec 9 povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom, ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat. Označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa podľa odseku 9 je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.