Zverejnenie zámeru na predaj majetku obce.

Zverejnenie zámeru na predaj majetku obce priamym predajom podľa §9,ods.1 písm.b,zákona SNR č.138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Lehote uznesením č.8/2017 schválilo zámer obce odpredať prebytočný hnuteľný majetok obce Horná Lehota
.osobný automobil Fiat Doblo r.v. 2000,motor 1,9 SDI,nájazd cca 210000km.Stav vozidla-poškodená prevodovka,na prednej náprave poškodené tlmiče,riadenie,niektoré čapy,na zadnej náprave poškodené pruženie.Stav karosérie odpovedá veku,interiér zodpovedá používaniu ako zásobovacie a dodávkové vozidlo.
-motorové pojazdné kosačky 2ks,na jednej poškodený motor,na druhej nosná konštrukcia.
Podmienky predaja:
-majetok obce bude odpredaný záujemcovi s najvyššou ponukou.
-záujemca vo svojej cenovej ponuke uvedie,predloží a preukáže:
-svoje meno,priezvisko, a adresu trvalého pobytu.
-písomnú cenovú ponuku.
-preukáže,že má z obcou Horná Lehota vysporiadané finančné vzťahy /zaplatenie miestnych daní a poplatkov/.

Základné informácie o predmete predaja je možné získať na adrese:Obec Horná Lehota 99,PSČ 97681,alebo t.č. 0903 488 610.
Záujemcovia o kúpu osobného vozidla si môžu toto pozrieť na adrese-Autodielňa Pepo servis,Skalica 48 v dňoch 8-10.11.2017 v čase od 10 00 do 12 00 hod.
Záujemca o kúpu kosačiek si ich môže pozrieť v ktorýkoľvek pracovný deň v čase od 8 00 do 12 00 po dohovore na t. č. 0903 488 610.

Záujemcovia o kúpu sú povinný predložiť cenové ponuky v termíne do 20.11.2017 v čase do 12 00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom-Neotvárať-SÚŤAŽ-cenová ponuka na nákup majetku obce-.prostredníctvom pošty,alebo osobne na adresu:Horná Lehota 99,obecný úrad,PSČ 97681.
Písomné ponuky vyhodnotí komisia najneskôr do 15 dní po uplynutí termínu na predloženie cenových ponúk.vyhodnotenie s návrhom na výber úspešného uchádzača predloží komisia na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hornej Lehote.
Tento zámer zámer odpredaja prebytočného majetku bol zverejnený dňa:2.11.2017.
Spôsob zverejnenia:Úradná tabuľa obce Horná Lehota,Webová stránka obce Horná Lehota.
V Hornej Lehote dňa:2.11.2017 Vladimír Bušniak
starosta obce