OBEC HORNÁ LEHOTA OZNÁMENIE

PREROKOVANIA KONCEPTU ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

Obec Horná Lehota, ako príslušný orgán územného plánovania
podľa ustanovenia 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením 21 citovaného zákona oznamuje prerokúvanie konceptu územnoplánovacej dokumentácie.

Územný plán obce Horná Lehota.
(ďalej „Koncept“)
Koncept je vystavený na Obecnom úrade v Hornej Lehote na verejné nahliadnutie po dobu 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená
od 20.05.2020 do 22.06.2020.

Do Konceptu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke
www.horna-lehota.sk alebo www.erstar.sk.

Verejné prerokovanie Konceptu sa uskutoční dňa 9. júna 2020 0 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Horná Lehota.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky ku Konceptu písomne na
Obecný úrad Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81 Podbrezová do 30
dní odo dňa omámenia, to znamená do 22. júna 2020.

Ing. ach. Pavel Bugár Vladimír Bušniak
splnomocnenec        starosta obce Horná Lehota
odborne spôsobilý pre obstarávanie
územnoplánovacích podkladov
a územnoplánovacej dokumentácie

Zverejnené dňa 20.05.2020
Zvesené dňa         . ………..,……..2020