Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu

zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

oznámenie -o vymenovaní zapisovateľa

email:  hornalehota@brnet.sk

-/na doručenie oznámenia o delegovaní člena, náhradníka  do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie /

Počet zvolených obvodov a počet zvolených poslancov

Počet obyvateľov

Vyhlásenie volieb

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím 203/2018 zo 6. júla 2018 vyhlásil konanie volieb do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva sa v tento deň budú voľby konať od 7:00 do 22:00 hodiny.

 

Povinné informovanie voličov

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. “obec najneskôr desať dní po vyhlásení volieb zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle … informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený“.

Právo voliť
(
§ 163) do orgánov samosprávy obce má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci.

Právo byť volený

  • Za poslanca obecného zastupiteľstva (§ 164) môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

  • Za starostu obce (§ 165) môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trrvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.