Archívy kategórie: Aktuality

Rozmiestnenie kontajnerov na záhradný odpad

               od 15.10.2021 do 29.10.2021

  stanoviská č. 1,9,3,6                   

stanoviská č. 2,10,8,5               

15.10.-19.10.     stanoviská č. 4,1,7,11                 

19.10-22.10.  stanoviská č. 9,5,2,3                      

22.10-29.10.     stanoviská č.1,6,8,2                   

V prípade nepriaznivého počasia, porúch na mechanizmoch, či potreby použitia mechanizmov na podnikateľskú činnosť, ktorú prevádzkuje obec môžu byť termíny, či miesta zmenené.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva.

POZVÁNKA

starosta obce Horná Lehota Vladimír Bušniak zvoláva
zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hornej Lehote
na deň: 19.10.2021 (utortok) o 18.30 hod
v zasadačke obecného úradu

 

Program:

  1. Otvorenie       
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesenia z poslednej schôdze          
  4. Schválenie zmeny systému nakladania s komunálnym odpadom v intraviláne obce, od roku 2022

     5.Schválenie štatútu obce Horná Lehota.

     6.Ponuka na odkúpenie podielov v UHL,s.r.o. 

     7.Žiadosť na prenájom pozemkov od spoločnosti Males,s.r.o. pre tretiu              osobu

     8.Žiadosť Miroslava Balcara o odpredaj pozemku

     9.Obmedzenie rozsahu činnosti stavebného úradu Beňuš pre obec                      Horná   Lehota

     10. Dianie v obci, rôzne

     11.Interpelácie

  1.  Záver

 

 

                                                                                                    Vladimír Bušniak

                                                                                                                  starosta obce

V Hornej Lehote, dňa 15.10.2021