Archívy kategórie: Aktuality

Zasadnutie OZ 29.06.2017 o 19:00

POZVÁNKA
v zasadačke obecného úradu v Hornej Lehote sa dňa 29.06.2017/ štvrtok/ o 19.00 hod. uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Program:

1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesenia z poslednej schôdze.
4. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2016.
5. Dianie v obci, rôzne.
6. Diskusia.
7. Schválenie uznesenia.
8. Záver.

V Hornej Lehote, dňa 26.06.2017  Pozvanka_OZ_29062017

Výberové konanie hlavný účtovník

Obec Horná Lehota v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Hornej Lehota na pozíciu hlavný účtovník/účtovníčka.
Názov pracovného miesta:
• hlavný účtovník/účtovníčka
Výkon práce:
• Obecný úrad Horná Lehota
Charakteristika pracovného miesta:
• samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obecného úradu • spracovanie uzávierky, finančných výkazov a daňových priznaní • zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov
• spolupráca s externou audítorskou spoločnosťou
• pravidelný reporting v oblasti účtovníctva
• komplexné vedenie miezd a personalistiky
Rozsah pracovného úväzku:
• plný úväzok
Kvalifikačné predpoklady:
• Úplné stredné odborné vzdelanie — ekonomického smeru, účtovníctvo alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
Kritériá a požiadavky:
• ovládanie podvojného účtovníctva — so zameraním na verejnú správu, • účtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizácií
• znalosť účtovných a daňových zákonov
• zákon o majetku obcí a obecnom zriadení
• zákon o finančnej kontrole
• zákon o účtovníctve
• zákon o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe a územnej samospráve • ovládanie PC — programy: Word, Excel, Internet
Prax:
• v oblasti účtovníctva — minimálne 5 rokov, v oblasti rozpočtovníctva a plánovania minimálne 3 roky. Výhodou je znalost’ ekonomiky a účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií, ovládanie programov REMEK ,MADE URBIS – D-com
Osobnostne predpoklady:
• bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť’ a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením
Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. štrukturovaný zivotopis
3. motivačný list
4. úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
5. kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
6. Vpis z registra trestov — originál nie starší ako 3 mesiace
7. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou alebo osobne na Obecný úrad, 976 81 Horna Lehota , najneskôr do:20.7.2017
Označenie: „Výberové konanie” — neotvárať!
Uchádzač o pracovnú pozíciu — hlavný účtovník/účtovníčka po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej, bude pozvaný na pohovor.

Školský rok 2015/2016

Je tu začiatok školského roka  a  podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,  prázdniny v tomto školskom roku vychádzajú nasledovne:

 Školský rok 2015/2016
Jesenné: 29. október (štvrtok) až 30. október 2015 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2015 (pondelok).Vianočné: 23. december 2015 (streda) až 7. január 2016 (štvrtok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2016 (piatok).Polročné: 1. február 2016 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 2. februára 2016 (utorok).Jarné:
  • Košický a Prešovský kraj – 15. február (pondelok) až 19. február 2016 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 22. februára 2016 (pondelok).
  • Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj – 22. február (pondelok) až 26. február 2016 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 29. februára 2016 (pondelok).
  • Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 29. február (pondelok) až 7. marec 2016 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 7. marca 2016 (pondelok).
Veľkonočné: 24. marec (štvrtok) až 29. marec 2016 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 30. marca 2016 (streda).Letné: 1. júl (piatok) až 2. september 2016 (piatok). Vyučovanie sa začne 5. septembra 2016 (pondelok).