Archívy kategórie: Aktuality

Rozmiestnenie kontajnerov na záhradný odpad

Rozmiestnenie kontajnerov na záhradný odpad »»

               od 27.8.2021 do 1.10.2021

27.8.-3.9.   stanoviská č. 1,9,3,6                   

3.9.-10.9.      stanoviská č. 2,10,8,5               

10.9.-17.9.     stanoviská č. 4,1,7,11                 

17.9-24.9.  stanoviská č. 9,5,2,3                      

24.9-1.10.     stanoviská č.1,6,8,2                   

V prípade nepriaznivého počasia, porúch na mechanizmoch, či potreby použitia mechanizmov na podnikateľskú činnosť, ktorú prevádzkuje obec môžu byť termíny, či miesta zmenené.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva.

POZVÁNKA

starosta obce Horná Lehota Vladimír Bušniak zvoláva
zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hornej Lehote
na deň: 12.8.2021 (štvrtok) o 18.30 hod
v priestoroch obecného úradu

 

Program:

 1. Otvorenie       
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia z poslednej schôdze          
 4. Schválenie VZN č.4/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Horná Lehota

 5.Schválenie prenájmu a jeho podmienok pozemkov parc. č. KN-C 2896/3 a KN-C 2894/4 pre žiadateľa Hotel Polianka s.r.o

 6.Schválenie odpredaja prebytočného majetku obce-fekálny príves za traktor formou verejnej súťaže

  7.Žiadosť – Ing. Miroslav Fašang o  vybudovanie kanalizačnej prípojky v časti obce Bruchačka

  8.Žiadosť – Slovak Telekom a.s. o prenájom priestorov v budove OcÚ, určenie výšky nájmu

 1. Žiadosť – Radoslav Fonfer o aktualizáciu čísla parciel v nájomnej zmluve
 2. Žiadosť – Lenka Maliková o odpredaj časti pozemku vo vlastníctve obce

 11.Vyjadrenia obce k plánovaným investíciám v lokalitách Tále a Krpačovo pre individuálnych stavebníkov

 1. Informácie o postupe pri výstavbe zberného dvora, schválenie nákupu kontajnerového nákladného vozidla
 2. Schválenie rekonštrukcie miestnej komunikácie v častiach obce Vršok, Bánske podľa predloženého rozpočtu
 3. Plnenie rozpočtu 1-6 2021.
 4. Zmeny rozpočtu k 11.8.2021
 5. Dianie v obci, rôzne
 6. Interpelácie
 7. Záver

 

 

                                                                                                    Vladimír Bušniak

                                                                                                                  starosta obce

V Hornej Lehote, dňa 9.8.2021