Všetky príspevky od Urbar Horna Lehota

Pozvánka na zhromaždenie UPS

 V zmysle Zmluvy Urbárskeho pozemkového   spoločenstva                                        Horná Lehota zvolávame

na deň 28. apríla 2018 o 14,00 hodine (sobota)

do zasadacej miestnosti Obecného úradu v Hornej Lehote

               ZHROMAŽDENIE  PODIELNIKOV

Program rokovania:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie
  2. Správa o činnosti UPS H Lehota za rok 2017
  3. Správa o plnení lesného hospodárskeho plánu za rok 2017 a plán na rok 2018
  4. Správa o hospodárení za rok 2017, rozpočet na rok 2018 a návrh na vyplatenie podielov a rozdelenie zisku
  5. Správa dozornej rady a schválenie ročnej účtovnej uzávierky
  6. Diskusia
  7. Správa mandátnej komisie o účasti a uznášania schopnosti Zhromaždenia
  8. Rozdelenie zisku, odsúhlasenie výšky výplaty podielov, schválenie účtovnej uzávierky
  9. Návrh a odsúhlasenie uznesenia z VZ
  10. Záver

Vyplatenie dividend

Ing. Igor Zverko, CSc. predseda UPS v.r.

Urbárske pozemkové spoločenstvo Horná Lehota

PREDAJ PODIELOV UPS

Vážení podielníci UPS,

predaj podielov UPS sa riadi zákonom č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, kde sa v §9. ods.7 uvádza:

„Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, musí ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru“.

K uvedenej vete dáva výklad stanovisko Odbor legislatívy ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v liste z 13.augusta 2015:

„Je potrebné, aby sa ponuka na prevod dostala ku každému spoluvlastníkovi spoločnej nehnuteľnosti. Výbor preto podľa §14. odst.1 uvádza informáciu o ponuke podielu na prevod v pozvánke na valné zhromaždenie.“

Výbor a dozorná rada UPS preto upozorňujú členov UPS, že pri nedodržaní uvedeného postupu môže byť prevod napadnutý na súde a súdom zrušený ako neplatný.

V Hornej Lehote 9.11.2015