Všetky príspevky od Obecný úrad Horná Lehota

Miestne referendum -výsledky

VÝSLEDKY MIESTNEHO REFERENDA

počet oprávnených občanov na hlasovanie : 480

počet oprávnených občanov ktorí hlasovali: 161

Otázka:

Súhlasíte s odpredajom podielov obce, ktoré vlastní

v Urbárskom pozemkovom spoločenstve?

počet hlasov ÁNO : 14

počet hlasov NIE : 147

percento účasti : 33,54

Osobné údaje- zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ Obec/škola.Horná Lehota (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.kontakt na zodpovednú osobu:

email: zodpovednaosoba1@gmail.com