Všetky príspevky od Obecný úrad Horná Lehota

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Dňa 12.02.2020 /streda/ o 18 00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Hlavné body programu:

4.Prijatie uznesenia, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

5. Schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve obce parc.č. KN-C 1792/1 o výmere 1479m2 na LV č.612 pre Rescue BH s.r.o za účelom vybudovania chirulgickej ambulancie.

6. Schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve obce parc.č.KN-C 2896 na LV 3218 pre hotel Polianka za účelom vytvorenia odstavnej plochy pre dočasné parkovanie vozidiel.

7. Žiadosť majiteľov rekreačných chát o preplatenie nákladov na zameranie cesty v lokalite Krpačovo.

8. Žiadosť p. Ing.Ivan Demian o zámenu pozemkov.

9. Schválenie odkúpenia pozemku par.č. 571/1 na LV č.2080 od Ministerstva hospodárstva SR za účelom vybudovania oddychového a informačného miesta pre cyklistov.

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doplnenie fit a herných prvkov na detské ihrisko v obci Horná Lehota

                           ……………………………………………………………………………………………………………

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

     Názov: OBEC HORNÁ LEHOTA 

     Sídlo: 976 81 Horná Lehota 99  

     IČO: 00313441               

     Telefón: 048/48 617 93 60, +421 903 488 610     

e-mail: hornalehota@brnet.sk

    Kontaktná osoba: Vladimír Bušniak, starosta obce 

2.Typ zmluvy:  Zmluva o dielo uzatvorená  podľa § 536 až 565  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Horná Lehota v zmysle prílohy č. 1 tejto Výzvy – Opis predmetu zákazky.  

4.Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Verejný obstarávateľ doplnenie fit a herných prvkov do priestoru detského ihriska v obci Horná Lehota v zmysle prílohy č. 1 tejto Výzvy

     Obhliadka predmetu zákazky 

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby sa zúčastnili obhliadky miesta dodania predmetu zákazy a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Termín obhliadky je potrebné  dohodnúť s kontaktnou osobou (starosta obce) minimálne 1 deň vopred.      

5.Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

37535200-9 Zariadenie ihrísk

45236210-5  Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská

6.Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:Cenovú  ponuku  nemožno rozdeliť. 7.Variantné riešenie: Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 8.Predpokladaná hodnota zákazky:     12 485,25 EUR bez DPH

9.Lehota na dokončenie predmetu zákazky: Do 30 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy o dielo.

10.Jazyk: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v slovenskom jazyku.

11.Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:

      Ponuky je potrebné predložiť najneskôr dňa 17.05.2019 do 12:00 hod.  osobne, alebo poštou  na adresu sídla uvedenú  v bode 1 tejto výzvy.

      Označenie : „Súťaž – neotvárať“ 

      Heslo : „Detské ihrisko“

12. Cena :   Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu, či je    uchádzač  platiteľom DPH.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách.

V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie predmetu zákazky. 

Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.  

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

        −    navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

        −    výška DPH,

        −    navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

13. Návrh zmluvy: Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom. Návrh Zmluvy o predloží po vyzvaní úspešný uchádzač. Verejný obstarávateľ neuzavrie a nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z., alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. ktorí majú povinnosť  zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z..

14. Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať zo zdrojov MAS Chopok-Juh a verejného obstarávateľa. Poskytovateľovi sa neposkytne preddavok. 

15. Požadované doklady: Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť nasledovné doklady, ktorými splní podmienky účasti :

15.1 Podľa § 32 ods. 1 písm. e)  – je oprávnený realizovať uvedený predmet zákazky – dokladom o oprávnení podnikať – kópia.

15.2

Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

16. Kritériá na hodnotenie ponúk

 Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH.

1.Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v EUR vrátane DPH. 

2.Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky. 

3.Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zákazky podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených v EUR vrátane DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

17. Obsah ponuky :

a) Identifikačné údaje uchádzača

b)ocenený výkaz výmer –  súčasť prílohy č. 1 tejto Výzvy

c) doklad v zmysle bodu 15. tejto Výzvy

d) Vyplnený návrh na plnenie kritérií(Príloha č. 2 tejto Výzvy), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov

Ak uchádzač nepredloží všetky doklady a dokumenty podľa bodu 17. tejto výzvy, bude jeho ponuka z procesu verejného obstarávania vylúčená a nebude zaradená do hodnotenia.

18. Ostatné informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. Zároveň si vyhradzuje právo zrušiť uvedený postup verejného obstarávania v prípade, že všetky ponuky uchádzačov prekročia finančný limit uvedený v bode 8. tejto výzvy.

 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu ponuku z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.

V prípade, že vo Výzve a jej prílohách sa nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho výrobcu (sú uvedené obchodné názvy alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, sú uvedené ako príklady a môžu byť v zmysle zákona o VO nahradené ekvivalentnými výrobkami alebo materiálmi s rovnakými technickými parametrami, pri zachovaní, alebo zvýšení technickej kvality.

 Horná Lehota, dňa 06.05.2019

                                                                                                    Vladimír Bušniak                                                                                                            starosta obce

Príloha č. 2 / nižšie uvedené vyhlásenie na plnenie kritérií /    :                 

   Predmet zákazky:  Doplnenie fit a herných prvkov na detské ihrisko v obci Horná Lehota

V  Y H L Á S E N I E

na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

Obchodné meno uchádzača:

Adresa a sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO :                                        DIČ :                IČ DPH : telefón :                                  e-mail :

Celková cena za celý predmet zákazky s DPH : ………………….. EUR

Čestne vyhlasujeme, že 

        −    všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;

        −   súhlasíme s podmienkami určenými verejným obstarávateľom;

        −   nebudeme obmedzovať verejného obstarávateľa svojimi podmienkami, uvedenými v ponuke;

− predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky  členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na danú zákazku;

−    súhlasíme  s tým, že verejný obstarávateľ si môže overovať platnosť predložených dokladov a údaje v nich;

Prílohou Vyhlásenia musí byť ocenený Výkaz výmer v zmysle prílohy č. 1 tejto Výzvy.

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

Pečiatka:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy

          Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99, PSČ 976 81 zastúpená Vladimírom Bušniakom, starostom obce podľa ustanovenia  § 4 zákona  zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce  vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie


                                         riaditeľa Základnej školy v Hornej Lehote


Kvalifikačné predpoklady:
– kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy, na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 34 ods.2 citovaného zákona a v zmysle Vyhlášky 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
– vykonanie 1. atestácie, alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
– pedagogická prax minimálne 5 rokov v zmysle § 3 ods.5 písm. b) zákona 596/2003   Z. z.

Na výkon  pozície riaditeľa sú stanovené predpoklady v § 6 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Iné kritériá a požiadavky:
– bezúhonnosť
– zdravotná spôsobilosť v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) a 10 odsek 2 zákona 317/2009 Z. z.
– znalosť školskej legislatívy
– organizačné schopnosti
– schopnosť samostatnej práce s PC
– komunikatívnosť, osobné a morálne predpoklady
– ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods.1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z. spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška do výberového konania s uvedením telefónneho kontaktu, mobilu, e-mailového kontaktu.
 • – overené doklady o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní.
 • overený doklad o absolvovaní 1 atestácie.
  – doklad o dĺžke pedagogickej praxe.
  – profesijný životopis.
  – výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace).
  – písomný návrh Koncepcie rozvoja ZŠ.
  – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 6 zák. č. 317/2009.
 • -písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s § 14  zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.


Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.


Písomné prihlášky v zalepenej obálke s požadovanými dokladmi treba zaslať, alebo osobne doručiť do 24.05.2019 do 12 00  hod. na adresu:  Obecný úrad Horná Lehota, Horná Lehota 99, PSČ 976 81 s vyznačením na obálke „Výberové konanie –  riaditeľ ZŠ Horná Lehota – neotvárať “.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.
Termín a miesto výberového konania, oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do  výberového konania, najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.


V Hornej Lehote, dňa 24.04.2019
 Vladimír Bušniak, starosta obce


 

VOĽBY PREZIDENTA -OZNAM

Výsledky 2.kola prezidentských volieb – hlasovanie v Hornej Lehote 30.3.2019

Zuzana Čaputová ,Mgr. – 116 hlasov

Maroš Šefčovič, JUDr.,PhD. – 98 hlasov


Výsledky 1.kola prezidentských volieb –

Hlasovanie v Hornej Lehote 16.3.2019

Zuzana Čaputová ,Mgr. – 76 hlasov

Maroš Šefčovič, JUDr.,PhD. – 65 hlasov

Marian Kotleba,Ing.Mgr. – 42 hlasov

Štefan Harabin,JUDr. – 36 hlasov

František Mikloško, RNDr. – 16 hlasov

Milan Krajniak , Bc. – 6 hlasov

Béla Bugár, Ing. – 4 hlasy

Bohumila Tauchmannová , Ing. – 4 hlasy

Eduard Chmelár , doc., Mgr., PhD. – 4 hlasy

Róbert Švec , Mgr. – 2 hlasy

Martin Daňo – 1 hlas

József Menyhárt , PaedDr., PhD. – 1 hlas

kandidáti na prezidenta SR 2019

Oznamujeme voličom, že žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je možné zasielať na mailovú adresu :

 hornalehota@brnet.sk

———————————————————–

Obec Horná Lehota oznamuje menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie  k voľbám prezidenta Slovenskej republiky

Starosta obce podľa § 169, ods. 6 Zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menoval za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie Valériu Grossovú.

Pondelok 7:30 – 12:00  12:30 – 15:30
Utorok Nestránkový deň
Streda 7:30 – 12:00  12:30 – 15:30
Štvrtok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 12:00  1230 – 15:30

Obec Horná Lehota v súlade so schváleným Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta republiky 2019, zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

hornalehota@brnet.sk

MIESTO DORUČENIA:  OcÚ Horná Lehota, Horná Lehota 99