Všetky príspevky od Obecný úrad Horná Lehota

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Dňa 12.02.2020 /streda/ o 18 00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Hlavné body programu:

4.Prijatie uznesenia, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

5. Schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve obce parc.č. KN-C 1792/1 o výmere 1479m2 na LV č.612 pre Rescue BH s.r.o za účelom vybudovania chirulgickej ambulancie.

6. Schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve obce parc.č.KN-C 2896 na LV 3218 pre hotel Polianka za účelom vytvorenia odstavnej plochy pre dočasné parkovanie vozidiel.

7. Žiadosť majiteľov rekreačných chát o preplatenie nákladov na zameranie cesty v lokalite Krpačovo.

8. Žiadosť p. Ing.Ivan Demian o zámenu pozemkov.

9. Schválenie odkúpenia pozemku par.č. 571/1 na LV č.2080 od Ministerstva hospodárstva SR za účelom vybudovania oddychového a informačného miesta pre cyklistov.

VOĽBY do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

OZNAM

Obec Horná Lehota oznamuje menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky

Starosta obce podľa § 169, ods. 6 Zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menoval za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie  Valériu Grossovú

Pondelok  7:30 – 12:00  12:30 – 15:30
Utorok Nestránkový deň
Streda 7:30 – 12:00  12:30 – 15:30
Štvrtok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 12:00  1230 – 15:30

Obec Horná Lehota v súlade so schváleným Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2020, zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

MIESTO DORUČENIA: OcÚ Horná Lehota, Horná Lehota 99

obec@horna-lehota.sk

elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou a podanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu : dane@horna-lehota.sk

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

– výkon trestu odňatia slobody,

–   právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

– pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

–   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

–   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

–   nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

–   má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne,najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020), elektronicky (e-mailom)tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

–   meno a priezvisko,

–   rodné číslo,

–   štátnu príslušnosť,

–   adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

–   korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

– meno a priezvisko,rodné číslo,

–   štátnu príslušnosť,

–   adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to písomne (v listinnej forme)tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020) Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

– meno a priezvisko,

– rodné číslo,

– adresu trvalého pobytu,

– adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

– hlasovacie lístky,

– návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,

-poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020)

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr

Rozpis vlečky na záhradný odpad

Rozmiestnenie kontajnerov na záhradný odpad od 23.9.2019 do 3.11.2019

23.9 – 2.10 stanoviská č.: 1, 3, 6, 9,

2.10 – 9.10 stanoviská č.: 2, 5, 8, 10,

9.10 – 16.10 stanoviská č.: 1, 4, 7, 11,

16.10 – 23.10 stanoviská č.: 2, 3, 5, 9,

23.10 – 3.11 stanoviská č.: 1, 2, 6, 8,

V prípade nepriaznivého počasia, porúch na mechanizmoch či potreby použitia mechanizmov na podnikateľskú činnosť, ktorú prevádzkuje obec, môžu byť termíny, či miesta zmenené.

Ďakujeme za pochopenie.

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doplnenie fit a herných prvkov na detské ihrisko v obci Horná Lehota

                           ……………………………………………………………………………………………………………

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

     Názov: OBEC HORNÁ LEHOTA 

     Sídlo: 976 81 Horná Lehota 99  

     IČO: 00313441               

     Telefón: 048/48 617 93 60, +421 903 488 610     

e-mail: hornalehota@brnet.sk

    Kontaktná osoba: Vladimír Bušniak, starosta obce 

2.Typ zmluvy:  Zmluva o dielo uzatvorená  podľa § 536 až 565  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Horná Lehota v zmysle prílohy č. 1 tejto Výzvy – Opis predmetu zákazky.  

4.Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Verejný obstarávateľ doplnenie fit a herných prvkov do priestoru detského ihriska v obci Horná Lehota v zmysle prílohy č. 1 tejto Výzvy

     Obhliadka predmetu zákazky 

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby sa zúčastnili obhliadky miesta dodania predmetu zákazy a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Termín obhliadky je potrebné  dohodnúť s kontaktnou osobou (starosta obce) minimálne 1 deň vopred.      

5.Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

37535200-9 Zariadenie ihrísk

45236210-5  Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská

6.Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:Cenovú  ponuku  nemožno rozdeliť. 7.Variantné riešenie: Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 8.Predpokladaná hodnota zákazky:     12 485,25 EUR bez DPH

9.Lehota na dokončenie predmetu zákazky: Do 30 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy o dielo.

10.Jazyk: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v slovenskom jazyku.

11.Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:

      Ponuky je potrebné predložiť najneskôr dňa 17.05.2019 do 12:00 hod.  osobne, alebo poštou  na adresu sídla uvedenú  v bode 1 tejto výzvy.

      Označenie : „Súťaž – neotvárať“ 

      Heslo : „Detské ihrisko“

12. Cena :   Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu, či je    uchádzač  platiteľom DPH.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách.

V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie predmetu zákazky. 

Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.  

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

        −    navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

        −    výška DPH,

        −    navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

13. Návrh zmluvy: Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom. Návrh Zmluvy o predloží po vyzvaní úspešný uchádzač. Verejný obstarávateľ neuzavrie a nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z., alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. ktorí majú povinnosť  zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z..

14. Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať zo zdrojov MAS Chopok-Juh a verejného obstarávateľa. Poskytovateľovi sa neposkytne preddavok. 

15. Požadované doklady: Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť nasledovné doklady, ktorými splní podmienky účasti :

15.1 Podľa § 32 ods. 1 písm. e)  – je oprávnený realizovať uvedený predmet zákazky – dokladom o oprávnení podnikať – kópia.

15.2

Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

16. Kritériá na hodnotenie ponúk

 Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH.

1.Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v EUR vrátane DPH. 

2.Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky. 

3.Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zákazky podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených v EUR vrátane DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

17. Obsah ponuky :

a) Identifikačné údaje uchádzača

b)ocenený výkaz výmer –  súčasť prílohy č. 1 tejto Výzvy

c) doklad v zmysle bodu 15. tejto Výzvy

d) Vyplnený návrh na plnenie kritérií(Príloha č. 2 tejto Výzvy), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov

Ak uchádzač nepredloží všetky doklady a dokumenty podľa bodu 17. tejto výzvy, bude jeho ponuka z procesu verejného obstarávania vylúčená a nebude zaradená do hodnotenia.

18. Ostatné informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. Zároveň si vyhradzuje právo zrušiť uvedený postup verejného obstarávania v prípade, že všetky ponuky uchádzačov prekročia finančný limit uvedený v bode 8. tejto výzvy.

 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu ponuku z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.

V prípade, že vo Výzve a jej prílohách sa nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho výrobcu (sú uvedené obchodné názvy alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, sú uvedené ako príklady a môžu byť v zmysle zákona o VO nahradené ekvivalentnými výrobkami alebo materiálmi s rovnakými technickými parametrami, pri zachovaní, alebo zvýšení technickej kvality.

 Horná Lehota, dňa 06.05.2019

                                                                                                    Vladimír Bušniak                                                                                                            starosta obce

Príloha č. 2 / nižšie uvedené vyhlásenie na plnenie kritérií /    :                 

   Predmet zákazky:  Doplnenie fit a herných prvkov na detské ihrisko v obci Horná Lehota

V  Y H L Á S E N I E

na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

Obchodné meno uchádzača:

Adresa a sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO :                                        DIČ :                IČ DPH : telefón :                                  e-mail :

Celková cena za celý predmet zákazky s DPH : ………………….. EUR

Čestne vyhlasujeme, že 

        −    všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;

        −   súhlasíme s podmienkami určenými verejným obstarávateľom;

        −   nebudeme obmedzovať verejného obstarávateľa svojimi podmienkami, uvedenými v ponuke;

− predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky  členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na danú zákazku;

−    súhlasíme  s tým, že verejný obstarávateľ si môže overovať platnosť predložených dokladov a údaje v nich;

Prílohou Vyhlásenia musí byť ocenený Výkaz výmer v zmysle prílohy č. 1 tejto Výzvy.

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

Pečiatka:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy

          Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99, PSČ 976 81 zastúpená Vladimírom Bušniakom, starostom obce podľa ustanovenia  § 4 zákona  zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce  vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie


                                         riaditeľa Základnej školy v Hornej Lehote


Kvalifikačné predpoklady:
– kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy, na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 34 ods.2 citovaného zákona a v zmysle Vyhlášky 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
– vykonanie 1. atestácie, alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
– pedagogická prax minimálne 5 rokov v zmysle § 3 ods.5 písm. b) zákona 596/2003   Z. z.

Na výkon  pozície riaditeľa sú stanovené predpoklady v § 6 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Iné kritériá a požiadavky:
– bezúhonnosť
– zdravotná spôsobilosť v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) a 10 odsek 2 zákona 317/2009 Z. z.
– znalosť školskej legislatívy
– organizačné schopnosti
– schopnosť samostatnej práce s PC
– komunikatívnosť, osobné a morálne predpoklady
– ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods.1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z. spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška do výberového konania s uvedením telefónneho kontaktu, mobilu, e-mailového kontaktu.
 • – overené doklady o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní.
 • overený doklad o absolvovaní 1 atestácie.
  – doklad o dĺžke pedagogickej praxe.
  – profesijný životopis.
  – výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace).
  – písomný návrh Koncepcie rozvoja ZŠ.
  – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 6 zák. č. 317/2009.
 • -písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s § 14  zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.


Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.


Písomné prihlášky v zalepenej obálke s požadovanými dokladmi treba zaslať, alebo osobne doručiť do 24.05.2019 do 12 00  hod. na adresu:  Obecný úrad Horná Lehota, Horná Lehota 99, PSČ 976 81 s vyznačením na obálke „Výberové konanie –  riaditeľ ZŠ Horná Lehota – neotvárať “.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.
Termín a miesto výberového konania, oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do  výberového konania, najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.


V Hornej Lehote, dňa 24.04.2019
 Vladimír Bušniak, starosta obce