Všetky príspevky od Katarina Cechova

Rozmiestnenie kontajnerov na záhradný odpad

               od 15.10.2021 do 29.10.2021

  stanoviská č. 1,9,3,6                   

stanoviská č. 2,10,8,5               

15.10.-19.10.     stanoviská č. 4,1,7,11                 

19.10-22.10.  stanoviská č. 9,5,2,3                      

22.10-29.10.     stanoviská č.1,6,8,2                   

V prípade nepriaznivého počasia, porúch na mechanizmoch, či potreby použitia mechanizmov na podnikateľskú činnosť, ktorú prevádzkuje obec môžu byť termíny, či miesta zmenené.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva.

POZVÁNKA

starosta obce Horná Lehota Vladimír Bušniak zvoláva
zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hornej Lehote
na deň: 17.5.2021 (pondelok) o 18. 00 hod.
v priestoroch obecného úradu

Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
4. Správa audítora k ročnej uzávierke za rok 2020
5. Plnenie rozpočtu v mesiacoch 1-3/2021
6. Zmeny rozpočtu v roku 2021
7. Volba hlavného kontrolóra
8. Schválenie odstúpenia obce od projektu cyklotrasa Krpačovo -Tále a vrátenie finančných
prostriedkov z dotácie Ministerstva dopravy
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku pre ŽP -Invest a.s.
1 O. Žiadosť o odkúpenie pozemku pre Železiarne Podbrezová a.s.
1 1 . Žiadosť o odkúpenie časti pozemku pre Ing. Roman Zachar
12. Schválenie vecného bremena pre CEA Finance II, s.r.o.
13. Informácie o dianí v obci
14. Interpelácie
15. Záver

 

V Hornej Lehote 11.5.2021

Pozvanka_OZ_17052021»

Zákaz vypaľovania