Všetky príspevky od Katarina Cechova

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva.

POZVÁNKA

starosta obce Horná Lehota Vladimír Bušniak zvoláva
zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hornej Lehote
na deň: 07.06.2021 (pondelok) o 18. 30 hod.
v priestoroch obecného úradu

 

Program:
1 . Otvorenie
2. Vol’ba navrhovej komisie a overovatel’ov zapisnice
3. Kontrola uznesenia z poslednej sch6dze
4. Schvalenie odpredaja pozemku pare. c. KN-E 1278/2 vedeneho na LV 1328 v prospech ZP Invest, Kolkaren 35, Podbrezova
5. Dianie v obci, r6zne
6. lnterpelacie
7. Zaver

Pozvanka_OZ_07062021»

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva.

POZVÁNKA

starosta obce Horná Lehota Vladimír Bušniak zvoláva
zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hornej Lehote
na deň: 17.5.2021 (pondelok) o 18. 00 hod.
v priestoroch obecného úradu

Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
4. Správa audítora k ročnej uzávierke za rok 2020
5. Plnenie rozpočtu v mesiacoch 1-3/2021
6. Zmeny rozpočtu v roku 2021
7. Volba hlavného kontrolóra
8. Schválenie odstúpenia obce od projektu cyklotrasa Krpačovo -Tále a vrátenie finančných
prostriedkov z dotácie Ministerstva dopravy
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku pre ŽP -Invest a.s.
1 O. Žiadosť o odkúpenie pozemku pre Železiarne Podbrezová a.s.
1 1 . Žiadosť o odkúpenie časti pozemku pre Ing. Roman Zachar
12. Schválenie vecného bremena pre CEA Finance II, s.r.o.
13. Informácie o dianí v obci
14. Interpelácie
15. Záver

 

V Hornej Lehote 11.5.2021

Pozvanka_OZ_17052021»

Zákaz vypaľovania