Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva.

POZVÁNKA

Starosta obce Horná Lehota Vladimír Bušniak zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hornej Lehote dňa

29.12 2021 (streda) 0 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

Program:

 1. . Otvorenie

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 1. Kontrola uznesenia z poslednej schôdze

 2. Čerpanie rozpočtu k 30.1 1 . 2021

 3. Zmeny rozpočtu k 20.12. 2021

 4. Schválenie rozpočtu pre roky 2022, 2023, 2024

 5. Schválenie systému prideľovania smetných nádob v obci

 6. Schválenie predaja pozemkov vo vlastníctve obce pre pani JUDr. Máriu Dreninovú

 7. Žiadosť Males s.r.o o prenájom pozemkov

 8. Žiadosť pani Tatiany Bahledovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov

   11 . Dianie v obci, informácie, rôzne

 1. Interpelácie

 2. Záver

V Hornej Lehote, dňa 27.12.2021

                                                                          Vladimír Bušniak

                                            starosta obce