Zmena zberu komunálneho odpadu

OBEC HORNÁ LEHOTA, 97681 Horná Lehota 99

UPOZORNENIE NA ZMENU SYSTÉMU ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU

Vážení spoluobčania a majitelia nehnuteľností v našej obci. Od 4.1.2022 sa v obci Horná Lehota mení systém zberu komunálneho odpadu.

Každá domácnosť dostane od obci bezplatne zbernú nádobu do ktorej bude komunálny odpad ukladať. Zberné nádoby budú trvale žijúcim občanom rozvezené do domácností, a odovzdané majiteľovi na základe potvrdenia o prevzatí. Majitelia rekreačných chalúp si môžu zberné nádoby vyzdvihnúť na obecnom úrade v pracovnej dobe od 8:00 do 14:00 hod.

UPOZORNENIE: V prípade poškodenia zbernej nádoby si novú majiteľ zadováži na vlastné náklady !

Zberné nádoby začnite používať od utorku 4.1.2022.

Po odvezení komunálneho odpadu si občania zberné nádoby uložia na svoje pozemky, nádoby sa nesmú ponechať voľne na verejných priestranstvách.

Do zberných nádob sa môže dávať len odpad, ktorý sa nedá recyklovať. Komunálny odpad sa bude zbierať po obci 1 krát za dva týždne vždy v pondelok. Prípadná zmena sa včas oznámi prostredníctvom miestneho rozhlasu, SMS-notifikáciou a oznamom na stránke obce a obecnej tabuli.

Odpady ako napríklad: nábytok, sedačky, kreslá, tvrdené plasty, obuv, šatstvo, textil, matrace, sklo, drobný stavebný odpad, pneumatiky, elektroodpad, plasty z obalov, kartóny, papier, drevo, kov, popol, záhradný odpad atď. bude obec zbierať v pravidelných intervaloch, prípadne ich občania môžu odovzdať na zbernom dvore.

Podrobnejší rozpis zberu separovaného odpadu bude zverejnený na stránke obce, obecnej tabuli, vyhlásený verejným rozhlasom , prípadne formou letáku doručený do každej domácnosti.

Vladimír Bušniak starosta obce

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva.

POZVÁNKA

Starosta obce Horná Lehota Vladimír Bušniak zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hornej Lehote dňa

29.12 2021 (streda) 0 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

Program:

 1. . Otvorenie

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 1. Kontrola uznesenia z poslednej schôdze

 2. Čerpanie rozpočtu k 30.1 1 . 2021

 3. Zmeny rozpočtu k 20.12. 2021

 4. Schválenie rozpočtu pre roky 2022, 2023, 2024

 5. Schválenie systému prideľovania smetných nádob v obci

 6. Schválenie predaja pozemkov vo vlastníctve obce pre pani JUDr. Máriu Dreninovú

 7. Žiadosť Males s.r.o o prenájom pozemkov

 8. Žiadosť pani Tatiany Bahledovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov

   11 . Dianie v obci, informácie, rôzne

 1. Interpelácie

 2. Záver

V Hornej Lehote, dňa 27.12.2021

                                                                          Vladimír Bušniak

                                            starosta obce