Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva.

POZVÁNKA

starosta obce Horná Lehota Vladimír Bušniak zvoláva
zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hornej Lehote
na deň: 07.06.2021 (pondelok) o 18. 30 hod.
v priestoroch obecného úradu

 

Program:
1 . Otvorenie
2. Vol’ba navrhovej komisie a overovatel’ov zapisnice
3. Kontrola uznesenia z poslednej sch6dze
4. Schvalenie odpredaja pozemku pare. c. KN-E 1278/2 vedeneho na LV 1328 v prospech ZP Invest, Kolkaren 35, Podbrezova
5. Dianie v obci, r6zne
6. lnterpelacie
7. Zaver

Pozvanka_OZ_07062021»