Pozvánka na zhromaždenie UPS

 V zmysle Zmluvy Urbárskeho pozemkového   spoločenstva                                        Horná Lehota zvolávame

na deň 28. apríla 2018 o 14,00 hodine (sobota)

do zasadacej miestnosti Obecného úradu v Hornej Lehote

               ZHROMAŽDENIE  PODIELNIKOV

Program rokovania:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie
  2. Správa o činnosti UPS H Lehota za rok 2017
  3. Správa o plnení lesného hospodárskeho plánu za rok 2017 a plán na rok 2018
  4. Správa o hospodárení za rok 2017, rozpočet na rok 2018 a návrh na vyplatenie podielov a rozdelenie zisku
  5. Správa dozornej rady a schválenie ročnej účtovnej uzávierky
  6. Diskusia
  7. Správa mandátnej komisie o účasti a uznášania schopnosti Zhromaždenia
  8. Rozdelenie zisku, odsúhlasenie výšky výplaty podielov, schválenie účtovnej uzávierky
  9. Návrh a odsúhlasenie uznesenia z VZ
  10. Záver

Vyplatenie dividend

Ing. Igor Zverko, CSc. predseda UPS v.r.

Urbárske pozemkové spoločenstvo Horná Lehota