Pozvánka na Zhromaždenie podielnikov UPS

                   P O Z V Á N K A   N A   Z H R O M A Ž D E N I E

V zmysle Zmluvy Urbárskeho pozemkového spoločenstva Horná Lehota zvolávame na deň 30. apríla 2016 o 14,00 hodine (sobota)
do zasadacej miestnosti Obecného úradu v Hornej Lehote
Zhromaždenie podielnikov.

Vážení podielnici,
tohtoročné Zhromaždenie zhodnotí prácu výboru a DR v predchádzajúcom období a zvolí orgány spoločenstva na nasledujúce funkčné obdobie. Uzávierka kandidátky je 22.4.2016. Budú prejednané možnosti správy lesných pozemkov súkromných vlastníkov ako i ďalšie závažné skutočnosti činnosti a vývoja spoločenstva. Je preto mimoriadne dôležité aby ste sa tohto zhromaždenia zúčastnili, alebo splnomocnili svojho zástupcu .

Program rokovania:
1. Otvorenie, voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
2. Správa o činnosti UPS H Lehota za obdobie medzi zhromaždeniami
3. Správa o plnení lesného hospodárskeho plánu za rok 2015 a plán na rok 2016
4. Správa o hospodárení za rok 2015, rozpočet na rok 2016 a návrh na vyplatenie podielov a rozdelenie zisku
5. Správa dozornej rady a schválenie ročnej účtovnej uzávierky
6. Postupu pri správe lesných pozemkov súkromných vlastníkov
7. Návrh kandidátov výboru a dozornej rady
8. Diskusia
9. Správa mandátnej komisie o účasti a uznášania schopnosti Zhromaždenia
10. Voľba výboru a dozornej rady
11. Rozdelenie zisku, odsúhlasenie výšky výplaty podielov, schválenie účtovnej uzávierky
12. Návrh a odsúhlasenie uznesenia z VZ
13. Záver
Vyplatenie dividend

Ing. Igor Zverko, CSc. predseda UPS v.r.
Urbárske pozemkové spoločenstvo Horná Lehota

Ťažba dreva

Urbárske pozemkové spoločenstvo Horná Lehota hľadá spoločnosť na ťažbu dreva na lesných pozemkoch urbáru v rozsahu cca 1000 m3.
Prehliadka terénu sa uskutoční dňa 4.2.2016 so zrazom pred Obecným úradom Horná Lehota o 8:00 hod.
Bližšie informácie na tel. 0917 475 611, 0917 457 612, 0917 475 614

Výbor UPS

PREDAJ PODIELOV UPS

Vážení podielníci UPS,

predaj podielov UPS sa riadi zákonom č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, kde sa v §9. ods.7 uvádza:

„Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, musí ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru“.

K uvedenej vete dáva výklad stanovisko Odbor legislatívy ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v liste z 13.augusta 2015:

„Je potrebné, aby sa ponuka na prevod dostala ku každému spoluvlastníkovi spoločnej nehnuteľnosti. Výbor preto podľa §14. odst.1 uvádza informáciu o ponuke podielu na prevod v pozvánke na valné zhromaždenie.“

Výbor a dozorná rada UPS preto upozorňujú členov UPS, že pri nedodržaní uvedeného postupu môže byť prevod napadnutý na súde a súdom zrušený ako neplatný.

V Hornej Lehote 9.11.2015