OBEC HORNÁ LEHOTA OZNÁMENIE

PREROKOVANIA KONCEPTU ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE Obec Horná Lehota, ako príslušný orgán územného plánovania
podľa ustanovenia 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením 21 citovaného zákona oznamuje prerokúvanie
konceptu územnoplánovacej dokumentácie.
Územný plán obce Horná Lehota.
(ďalej „Koncept“)
Koncept je vystavený na Obecnom úrade v Hornej Lehote na verejné nahliadnutie po dobu 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená
od 20.05.2020 do 22.06.2020.
Do Konceptu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke
www.horna-lehota.sk alebo www.erstar.sk.
Verejné prerokovanie Konceptu sa uskutoční dňa 9. júna 2020 0 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Horná Lehota.
Verejnosť je oprávnená podať pripomienky ku Konceptu písomne na
Obecný úrad Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81 Podbrezová do 30
dní odo dňa omámenia, to znamená do 22. júna 2020.                 
Ing. ach. Pavel Bugár                    Vladimír Bušniak
splnomocnenec        starosta obce Horná Lehota
odborne spôsobilý pre obstarávanie
územnoplánovacích podkladov
a územnoplánovacej dokumentácie

Zverejnené dňa 20.05.2020
Zvesené dňa         . ………..,……..2020


Testovanie COVID

Vážení občania testovanie dňa 23.01.2021 sobota   7:00 -19:00 (1.prestávka 11:30-12:00 2.prestávka 15:40-16:00 )    prebehne podľa odporúčaného abecedného harmonogramu : v Zasadačke Obecného úradu Horná Lehota

priezviská

A – C -7:00-8:30

D – F – 8:30-10:00

G -I – 10:00-11:30

J- L- 12:00-13:30

M-O -13:30-14:00

P-R -14:30-15:40

S-T-16:00-17:30

Ť-Ž-17:30 – 18:30

Voľné-18:30-19:00

POZOR: Časy sú len orientačné , môžu sa podľa okolností posunúť.

upozornenie

Obec Horná Lehota dňom 19.12.2020 od 5.00 hod. uzatvára miestnu posilňovňu, Keltskú izbu a Izbu Sama Chalupku predbežne do 10.1.2020, zároveň žiadame občanov aby v komunikácii s obecným úradom uprednostnili mailovú a telefonickú komunikáciu pred návštevou obecného úradu.

Stredoslovenská distribučná oznamuje prerušenie dodávky energie-/výmena stĺpov/

18.a 19.11.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov: 83, 193 až 267,303 až 323,332,334,

20.11.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov: 194, 268 až 302, 318,359

23.11.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov: 130, 275 až 289, 768,907

24.až 25.11.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov: 83, 193 až 267,303 až 323,332,334,359 26.11.2020 tie isté čísla aj čísla 279 až 302

27.11.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov: 194,264 až 274,279 až 321,332,334,359

30.11.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov: 130,194,264 až 321,332,321,332,334,359,768,907

1.až 4.12.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov: 42, 81 až 95,175 až 222, 237 až 257, 262 až 267, 303 až 334,

7.a 8.12.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov: 194,264 až 274,279 až 321,332,334,359

9.až 11.12.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov: 194,264 až 274,279 až 321,332,334,359

14.až 16.12.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov: 83,130,193 až 203,245,248 až 323,332,334,359,768,902,907

17.12.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov: 42,81 až 88,90 až 95,175,177,179 až 207,216 až 222,237 až 257,262 až 267,303 až 334

18.12.2020 od 7.00-18.30 hod. čísla domov:42,81 až 88,90 až 95,130,175 až 203,245,248 až 257,275 až 278,322 až 330,333,768,907